WYDAWNICTWO OFFICYNA
NIETZSCHE SEMINARIUM


Komitet redakcyjny

W skład Komitetu Redakcyjnego polskiej edycji Dzieł wszystkich Friedricha Nietzschego wchodzą:

prof. Bogdan Banasiak (UŁ) – przewodniczący
prof. Henryk Benisz (UO)
prof. Zbigniew Kuderowicz (UwB)
prof. Krzysztof Matuszewski (UŁ)
prof. Paweł Pieniążek (UŁ)
prof. Karol Sauerland (UMK)
prof. Cezary Wodziński (PAN)
prof. Mirosław Żelazny (UMK)
mgr Artur Lewandowski (UŁ)

Komitet Redakcyjny pełni przede wszystkim funkcję opiniodawczą, doradczą i recenzencką w intencji nadania edycji – od strony tłumacko-redakcyjnej – jednolitego, spójnego kształtu (w tym w aspekcie wspólnego wypracowywania względnie zuniwersalizowanej terminologii translatorskiej, tj. zbudowania swego rodzaju „słownika pojęć” Nietzschego), od strony zaś merytorycznej – kompetentnego krytycznego i historyczno-filozoficznego opracowania. Nie wyklucza to, rzecz jasna, udziału poszczególnych członków Komitetu w przedsięwzięciu jako tłumaczy.


Nietzsche