WYDAWNICTWO OFFICYNA
NIETZSCHE SEMINARIUM

Polska edycja Dzieł wszystkich Friedricha Nietzschego

Łódzkie wydawnictwo „Officyna” w porozumieniu z niemieckim wydawcą „Walter de Gruyter” podjęło projekt polskiej edycji Dzieł wszystkich Friedricha Nietzschego – na podstawie klasycznej publikacji: F. Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1967-1977 [KSA].

Intencja przedsięwzięcia

Na polskim rynku wydawniczym istnieją, z jednej strony, kilkunastotomowa, ale wybiórcza edycja pism Nietzschego, przełożonych przed stu laty, niekiedy nie dość precyzyjnie, a językowo często anachronicznie, z drugiej zaś, dość już liczne nowe przekłady, ale dokonywane bez koordynacji i uzgodnień terminologicznych, a więc bez ujednolicających ram redakcyjno-krytycznych. Z kolei obszerne (kilkutomowe) notatki i szkice (Nachlass) Nietzschego są – poza wyimkami – zupełnie nieznane polskiemu czytelnikowi, a listy – jedynie w wąskim wyborze.

Wznawianie rozproszonych tłumaczeń dzieł Nietzschego (w tym wątpliwej, bo przecież zredagowanej przez siostrę filozofa Woli mocy) mija się z celem, natomiast podejmowanie jednostkowych wysiłków – z inicjatywy wielu tłumaczy, badaczy i wydawców – wydaje się podejściem nie dość całościowym. W oczywisty bowiem sposób brakuje – zgodnej ze światowymi standardami edytorskimi i badawczymi – jednolitej, pełnej, krytycznej edycji pism „wielkiego filologa”, uzgodnionej terminologicznie i redakcyjnie, i rzetelnie badawczo skomentowanej, dającej zatem możliwość pełnego dostępu czytelnikowi do tej myśli.

W tej sytuacji uznaliśmy, że podjęcie takiej inicjatywy jest i sensowne, i potrzebne.

Chcąc zapewnić jak najwyższy poziom inicjatywy, do współpracy zaprosiliśmy – w roli komentatorskiej, opiniodawczej i konsultacyjnej – wybitnych znawców Nietzschego i współczesnej (XIX i XX-wiecznej) filozofii niemieckiej (Kuderowicz, Michalski, Wodziński, Żelazny) oraz – ze względu na specyfikę recepcji tej myśli (tzw. „drugi renesans” nietzscheanizmu – po pierwszym: Löwith, Jaspers, Heidegger, Fink – dokonał się we Francji) – francuskiej (Banasiak, Matuszewski, Pieniążek), autorów wielu książek i artykułów (często nader licznych: Baran, Benisz, Kuderowicz, Michalski, Pieniążek, Żelazny) o „wielkim filologu” oraz germanistów (Kunicki, Sauerland), a także twórców inicjatywy konferencyjno-wydawniczej: „Nietzsche seminarium”, jednym słowem, badaczy, za sprawą których myśl autora Zaratustry jest stale i wyraźnie obecna w polskiej humanistyce.

Pozytywnie do przedsięwzięcia odniosła się także większość zaproszonych do współpracy znanych tłumaczy poszczególnych dzieł Nietzschego, a także doświadczeni redaktorzy: Robert Mitoraj i Grzegorz Sowinski.

W dalszej perspektywie wydawnictwo planuje publikację przekładu Listów wszystkich (8 tomów) Friedricha Nietzschego, na podstawie: Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe [KSB], hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München und New York 1986, oraz jego prac filologicznych.


Nietzsche